Polecamy...

S-HELP

30 marca 2021

Wydarzenia niestabilne, takie jak klęski żywiołowe, niosą ze sobą perspektywę szybkiego rozprzestrzeniania się i zagrożenie katastrofalnymi skutkami dla Europy. Podatność na zagrożenia i skutki kaskadowe mogą prowadzić do znacznych obrażeń, chorób i utraty życia. Uszkodzenia infrastruktury ochrony zdrowia, zapotrzebowanie na pomoc medyczną, przesiedlenia i poważne ogniska chorób stanowią obciążenie dla służby zdrowia. Gotowość i zdolność reagowania Służby Zdrowia będą miały bezpośredni wpływ na zdolność społeczeństwa do "odbicia się od dna", aby stać się bardziej odpornym na takie niszczące wstrząsy.
S-HELP wzmocni ochronę zdrowia publicznego i wspólne podstawy interoperacyjności poprzez znaczne poszerzenie istniejącej bazy wiedzy wymaganej do rozwoju narzędzi wspomagania decyzji (DS) nowej generacji oraz systemu wspomagania decyzji (DSS) ukierunkowanego na użytkownika w celu lepszego przygotowania, szybkiego reagowania i skoordynowanego przywracania sprawności w sytuacjach kryzysowych.
W ramach projektu zostaną zaproponowane rozwiązania oparte na dowodach naukowych, mające na celu poprawę funkcjonowania służby zdrowia w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, opracowanie całościowych ram dla analizy potrzeb zainteresowanych stron oraz integrację zaawansowanego zestawu narzędzi DS. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia użytkowników końcowych w oparciu o wiele scenariuszy oraz analizy typu "co-jeśli". Będzie on symulował 3 wieloczynnikowe i wieloagencyjne scenariusze (wybuch chemiczny, masowa powódź, regionalne zagrożenie biologiczne) oraz modelował sytuację i przewidywaną ewolucję tych 3 sytuacji kryzysowych, aby przekazać skoordynowane i wspólne rozwiązywanie problemów przez agencje. S-HELP będzie zarządzał wiedzą użytkowników końcowych i walidował wydajność w celu efektywnego wykorzystania narzędzi i rozwiązań projektu DS w przygotowaniu do, reagowaniu i usuwaniu skutków zdarzenia. S-HELP będzie upowszechniał i wykorzystywał narzędzia i rozwiązania DS w celu uzupełnienia roli Służby Zdrowia w sytuacjach kryzysowych.
S-HELP znacznie przyspieszy obecny stan wiedzy w zakresie wspierania decyzji dla Służb Zdrowia, korzystając z konsorcjum kierowanego przez użytkownika końcowego z wiodącymi ekspertami w dziedzinie badań zdrowotnych, technologii i handlu.

To może Cię zainteresować