Polecamy...

IED dąży do sojuszy na rzecz wiedzy w ramach programu Erasmus ΚΑ2

31 marca 2022

Erasmus Plus to europejski program wspierający edukację, młodzież, szkolenia i sport. Wszystkie projekty realizowane w ramach Erasmus Plus trwają od roku do trzech lat, w zależności od działań podejmowanych w ramach projektu i oczywiście jego oddziaływania.

Sam program jest podzielony na różne kategorie. Istnieją trzy główne kategorie - Akcje Kluczowe, znane również jako KA1, KA2 i KA3. Każde z tych działań ma podkategorie , które koncentrują się na konkretnych dziedzinach, w zależności od głównego oddziaływania projektu.

Sojusze na rzecz wiedzy, które znajdują się w obszarze KA2, to ponadnarodowe i ukierunkowane na wyniki działania pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami. Działania te koncentrują się na promowaniu współpracy między różnymi organizacjami działającymi w krajach programu. Organizacje z Krajów Partnerskich mogą również uczestniczyć w tych projektach, o ile mogą wnieść do nich wartość dodaną, ale nie mają możliwości przystąpienia do nich jako wnioskodawcy.

Kluczowym celem każdego Sojuszu na rzecz Wiedzy jest wzmocnienie potencjału innowacyjnego Europy i wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym oraz inicjatyw biznesowych. Celem jest unowocześnienie, poprzez innowacje, zarówno środowiska akademickiego, jak i gospodarki realnej.

Jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, UE ma odnowioną agendę. Agenda ta została opracowana na podstawie sukcesów poprzednich projektów UE oraz zdolności UE do budowania lepszej i jaśniejszej przyszłości dla obywateli w całej Europie.

Zgodnie z nową agendą UE najważniejsze priorytety dla szkolnictwa wyższego to

 1. Zwalczanie niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy w przyszłości i promowanie doskonałości w rozwijaniu umiejętności rozwoju umiejętności
 2. Tworzenie inkluzywnych i integracyjnych i połączonych systemów szkolnictwa wyższego
 3. Dbanie o to, by instytucje szkolnictwa wyższego instytucje szkolnictwa wyższego przyczyniają się do innowacji
 4. Wspieranie skutecznych i wydajnych systemów szkolnictwa wyższego

Ze względu na bardzo ważną rolę szkolnictwa wyższego w kształtowaniu społeczeństwa europejskiego wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i zaangażowanych społecznie ludzi, którzy odpowiadają czterem kluczowym priorytetom wymienionym powyżej.

Jak to bywa z każdą zmianą, tak i w tym przypadku konieczne będzie nauczenie ludzi pewnych nowoczesnych umiejętności. Jednocześnie ludzie będą musieli poznać znaczenie zaangażowania społecznego i dowiedzieć się, w jaki sposób może ono mieć ogromny wpływ na społeczeństwo. Pomoże to w rozwoju zarówno systemów kształcenia ustawicznego, jak i ułatwi firmom znalezienie odpowiednich talentów na poziomie ogólnoeuropejskim.

Finansowanie Szanse w 2019 r.

Unia Europejska wspiera te działania poprzez realizację różnych projektów unijnych. W 2019 r. pojawią się nowe możliwości finansowania, które będą promować projekty koncentrujące się na nauczaniu ludzi nowoczesnych umiejętności i kompetencji oraz wspierać szkolnictwo wyższe i przedsiębiorstwa w całej Europie.

Na wszystkie te projekty Unia Europejska przeznaczy 28 000 000 € Maksymalna dotacja UE 2 lata: 700 000 € 3 lata: 1.000.000 €. Oznacza to minimum 30 projektów europejskich realizowanych do 2020 r.

Projekty w ramach działania "Sojusz wiedzy " będą musiały koncentrować się na takich celach, jak:

 1. Rozwijanie nowych, innowacyjnych i i multidyscyplinarne podejścia do nauczania i uczenia się nowoczesnych umiejętności i kompetencji
 2. Stymulowanie przedsiębiorczości i i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości wśród kadry dydaktycznej szkół wyższych i pracowników przedsiębiorstw
 3. Ułatwianie wymianę, przepływ i współtworzenie wiedzy

W ramach działania "Sojusz na rzecz wiedzy" organizacjom z różnych dziedzin i/lub sektorów oferowane są różnorodne możliwości. Na przykład organizacje mają możliwość budowania współpracy międzysektorowej w celu promowania i wspierania różnych innowacyjnych branż, takich jak ICT - start-upy/spin-offy, kultura/turystyka - nauki przyrodnicze i zdrowie oraz wiele innych.

Ponieważ sojusze na rzecz wiedzy są tak silną kartą w UE, wiele organizacji jest zainteresowanych pisaniem i składaniem wniosków o udział w tym działaniu. Istnieją pewne bardzo ważne kluczowe działania, które należy wziąć pod uwagę przy pisaniu wniosku.

Kryteria dobrego sojuszu KA2 Wiedza Propozycja Sojuszu

Na podstawie naszego bogatego doświadczenia w zakresie projektów unijnych i sojuszy kluczowych wyróżniliśmy kryteria, które mają największe znaczenie przy tworzeniu wniosku dotyczącego sojuszy na rzecz wiedzy KA2. Kryteria te to:

 1. Trafność wniosku. Cel+ Spójność+ Innowacyjność+ Europejska wartość dodana
 2. Jakość koncepcji i realizacji projektu.
 3. Jakość zespołu projektowego i ustaleń dotyczących współpracy.
 4. Wpływ i upowszechnianie

W IED, po złożeniu i wdrożeniu bardzo dużej liczby różnych propozycji projektów, sugerujemy, abyś stosował się do tych kryteriów, jeśli chcesz, aby Twoja propozycja zakończyła się sukcesem. W szczególności sugerujemy, aby:

 1. Upewnijcie się na stronie upewnić się, że wniosek spełnia wymagania Celu+ Spójności+ Innowacyjności+ Europejskiej wartości dodanej. wartości dodanej.
 2. Zaangażować stronę partnerów na całym etapie składania wniosku
 3. Kontynuuj angażować partnerów na całym etapie przygotowywania wniosku projektowego. Współpraca jest kluczem!
 4. Na stronie upewnij się, że określisz wyraźne korzyści dla przemysłu, środowiska akademickiego i innych zainteresowanych stron
 5. Wybierz stronę partnerów w sposób przemyślany

Jeśli chodzi o wybranych partnerów, należy upewnić się, że:

 1. Ustalić jasne i sformalizowane ustalenia dotyczące współpracy
 2. Zapewnić spójność między propozycją a ogólną strategią zaangażowanych organizacji
 3. Zapewnienie zaufania, pewności i zaangażowania w partnerstwo
 4. Jasne cele i działania zmierzające do ich osiągnięcia
 5. Zapewnienie spójnego spójne podejście do konkretnych potrzeb/braków
 6. Wykazanie, że swoje stwierdzenia we wniosku
 7. Jasny i wymierny wpływ i trwałość

Czy jesteś zainteresowany tymi Akcjami? Nadal możesz ubiegać się o udział w programie KA2 Sojusz wiedzy. Termin upływa 28 lutego 2019 r. ogodz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego w Brukseli. Jeśli nie masz odpowiednich partnerów, którzy spełnią powyższe kryteria, możesz możesz już dziś skontaktować się z zespołem IED. Nasze doświadczenie i wiedza sprawią, że będziemy najlepszym partnerem, który dołączy do Twojego konsorcjum.

Skontaktuj się z nami

To może Cię zainteresować