Polecamy...

W jaki sposób ekonomia społeczna może pomóc uchodźcom w integracji z nowymi społeczeństwami?

9 marca 2022

Ekonomia społeczna obejmuje działalność ekonomiczną, gospodarczą, produkcyjną i społeczną. Obejmuje takie organizacje, jak spółdzielnie, towarzystwa wzajemne i stowarzyszenia, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa społeczne i organizacje charytatywne, których celem jest dążenie do wspólnego dobra i służenie ogólnemu interesowi społecznemu. Główną cechą ekonomii społecznej jest odmienny sposób administrowania i zarządzania, który nieustannie łączy wspólny interes, wyniki ekonomiczne i demokratyczne funkcjonowanie, a także obronę i wdrażanie zasad solidarności i odpowiedzialności.

W czasie, gdy Europa stoi w obliczu napływu uchodźców z całego świata, w krajach europejskich powstały grupy wsparcia dla uchodźców, które w praktyce opierają się na zasadach solidarności. Obywatele Europy muszą teraz bezwzględnie okazać i zaoferować najwyższy wyraz swojej solidarności i poświęcić jej jak najwięcej uwagi. Organizacje międzynarodowe i non-profit wzywają rządy do zintensyfikowania działań i wysiłków, aby pomóc uchodźcom w integracji i wniesieniu wkładu w życie społeczeństw i gospodarek Europy. Podmioty ekonomii społecznej planują, proponują i zapewniają realizację programów lub udział w akcjach, które mają pomóc w integracji uchodźców.

Wielu uchodźców przybywa do Europy z ogromną różnorodnością umiejętności, doświadczeń i specjalizacji, które mogą wnieść wymierny wkład w siłę roboczą Unii Europejskiej. Centralne znaczenie pracy jest powszechnie akceptowane jako środek walki z wykluczeniem społecznym, choć udział w płatnym zatrudnieniu jest utożsamiany z integracją społeczną. Wiele przedsiębiorstw społecznych promuje włączanie do życia zawodowego poprzez ekonomię społeczną. Przedsiębiorstwa społeczne obiecują rekrutację uchodźców i organizują seminaria szkoleniowe oraz naukę języka ojczystego kraju przyjmującego. Podejmują działania na rzecz przyjmowania, przywracania i integracji uchodźców.

Z perspektywy dominującej polityki zachęca się je do ułatwiania uchodźcom wejścia na rynek pracy lub, jeśli nie jest to możliwe, same stają się tymczasową przestrzenią integracyjną z tymczasowym zatrudnieniem uchodźców w organizacjach wolontariackich. Z perspektywy radykalnej, organizacje ekonomii społecznej są zachęcane do tworzenia warunków, które doprowadzą do upodmiotowienia uchodźców.

Uchodźcy mogą znaleźć pracę w:

  • Przedsiębiorstwa społeczne wytwarzają towary i usługi użyteczności publicznej (świadczenie usług społecznych, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i edukacja).
  • Przedsiębiorstwa społeczne, które promują integrację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub doświadczających takich warunków.
  • Przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się integracją w życiu gospodarczym i społecznym osób należących do grup wrażliwych.
  • Przedsiębiorstwa spółdzielni socjalnych, które promują rozwój lokalny i wspomagają lokalną produkcję (działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej). Ich celem jest wytwarzanie produktów i usług służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb (kultura, środowisko, ekologia, edukacja, wykorzystanie produktów lokalnych, podtrzymywanie tradycyjnych zajęć).
  • Przedsiębiorstwa pomocy społecznej, które zajmują się produkcją i dostarczaniem produktów i usług o charakterze społecznym, socjalnym i opiekuńczym dla określonych grup ludności, takich jak osoby starsze, niemowlęta, dzieci, osoby niepełnosprawne i cierpiące na choroby przewlekłe.

Uchodźcy mogą jednak zakładać i prowadzić własne przedsiębiorstwa. Zatrudnienie ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej integracji uchodźców, ponieważ umożliwia uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym, a także samorealizację w ramach ekonomii społecznej. Państwa przyjmujące powinny zapewnić uchodźcom subsydia i dotacje, aby mogli oni rozwijać działalność gospodarczą. W ten sposób uchodźcy mogliby zakładać małe i rentowne przedsiębiorstwa, z naciskiem na wzmocnienie ich zatrudnienia poprzez tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy.

Uchodźcy mogą zakładać własne przedsiębiorstwa społeczne, aby:

  • Mogą pomagać swoim rodakom przybywającym z ich kraju w celu łatwiejszej integracji w kraju przyjmującym, znaleźć im pracę, mieszkanie oraz wspierać ich i ich rodziny.
  • Informować społeczeństwo kraju przyjmującego o ich kulturze i tradycjach, normach kulturowych i obyczajach oraz o życiu kulturalnym ich kraju.
  • Promowanie i wytwarzanie ich lokalnej kuchni i tradycyjnych produktów.

Konieczne jest okazanie pełnej solidarności i nieustającej pomocy uchodźcom, którzy gonią za marzeniem o przetrwaniu, aby uciec przed biedą i wojną. Zatrudnienie jest pierwszym krokiem do integracji uchodźców z nowym społeczeństwem. Z tego powodu rządy powinny dać uchodźcom możliwość podjęcia pracy zarobkowej jako środka integracji społecznej.

To może Cię zainteresować