Polecamy...

5. Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Certyfikacja kobiet w trudnej sytuacji życiowej w odległych rejonach

18 sierpnia 2022

W dniach 11-12 lipca 2013 r. w Finlandii zmaterializowało się5. spotkanie ponadnarodowe dla projektu "Certification of disadvantaged women in remote areas" (CEDIWORES). Projekt realizowany jest w ramach Programu LDV - Transfer Innowacji.

Główny temat spotkań oscylował wokół procesu certyfikacji kobiet, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji i które znajdują się na obszarach oddalonych. Proces certyfikacji będzie odbywał się przede wszystkim elektronicznie, poprzez e-platformę - Moodle.

Certyfikacja ma na celu ocenę wykształcenia i przygotowania zawodowego kandydatki, zwracając szczególną uwagę na kwalifikacje i umiejętności nabyte w nieformalnych procesach kształcenia lub poprzez doświadczenie zawodowe. Certyfikacja będzie realizowana na 8 poziomach Α1 Α2 Β1 Β2 Β3 C1 C2 C3 (A1 jest najwyższy). Te 8 poziomów odnosi się do Europejskich Ram Kwalifikacji i dotyczy wiedzy, umiejętności i kompetencji, które posiada każdy kandydat.

Ogólnie rzecz biorąc, w procesie certyfikacji wykorzystuje się siedem narzędzi oceny:

  • Curriculum Vitae
  • Test kwalifikacyjny
  • Oświadczenie filozoficzne
  • Ocena innych dokumentów uzupełniających/raportów
  • Test wiedzy z zakresu przedsiębiorczości
  • Studium przypadku
  • Prezentacja studium przypadku

Podstawową grupę docelową projektu stanowią kobiety z obszarów oddalonych, które mają mniejsze możliwości integracji zawodowej. Projekt zapewni im możliwość rozwoju i uznania swoich umiejętności i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, a dodatkowo ułatwi im wejście na rynek pracy poprzez instytucjonalizację europejskich standardów certyfikacji.

Kolejnym ważnym krokiem dla projektu będzie proces przyciągania członków grupy docelowej i rzeczywiste wdrożenie pilotażowego zastosowania certyfikacji we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie.

W spotkaniu z ramienia Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczył dr AnastasiosVasiliadis, obecni byli również przedstawiciele z Polski, Włoch, Finlandii i Hiszpanii.


Projekt jest współfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej i realizowany w ramach projektu Leonardo da Vinci, Transfer innowacji europejskiego programu "Uczenie się przez całe życie".

Niniejsza publikacja zobowiązuje jedynie jej redaktora. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w dokumencie.

To może Cię zainteresować